Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

ostatnia aktualizacja 19 czerwca 2020 roku
Dział I. Oznaczenie Przedsiębiorcy


Underwear spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148), ul. Wita Stwosza 1-2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 810210, posiadająca nr NIP: 897-187-22-15 oraz nr REGON: 384698030, Polska, email: bok@mybra.pl, tel: 71 71 52 905.Dział II. Definicje


1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – oznacza Underwear spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148), ul. Wita Stwosza 1-2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 810210, NIP: 897-187-22-15, REGON: 384698030, email: bok@mybra.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Formularz rejestracyjny- formularz na stronie Sklepu internetowego umożliwiający zarejestrowanie konta Klienta.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 4. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 5. Konsument – zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta – zarejestrowane na stronie Sklepu indywidualne konto Klienta, zawierające dane wymagane podczas procesu rejestracji oraz historię Zamówień na stronie Sklepu.
 7. Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego wykorzystywany podczas składania Zamówienia, umożliwiający podgląd wybranych Towarów.
 8. Pliki cookie – pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smart fonie, inne podobne urządzenia), za pomocą którego korzysta ze Sklepu internetowego.
 9. Przedsiębiorca - Underwear spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148), ul. Wita Stwosza 1-2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 810210, posiadającą nr NIP: 897-187-22-15 oraz nr REGON: 384698030, Polska, email: bok@mybra.pl.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego mybra.pl.
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Underwear spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148), ul. Wita Stwosza 1-2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 810210, posiadającą nr NIP: 897-187-22-15 oraz nr REGON: 384698030, Polska, email: bok@mybra.pl, dostępny pod adresem www.mybra.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 13. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Underwear Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dział III. Postanowienia ogólne


1. Użytkownik, który korzysta ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mybra.pl.
3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu po adresem www.mybra.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Regulamin określa w szczególności:
          1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
          2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
               a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Przedsiębiorca,
               b) zakaz dostarczania przez Użytkowników/Klientów treści o charakterze bezprawnym;
          3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
          4) tryb postępowania reklamacyjnego.
6. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności i cookies dostępny w postaci odnośnika na stronie www.mybra.pl.
7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
               a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą java script, lub
Firefox w wersji 3.0, lub nowszej z włączoną obsługą java script,
               b) innej przeglądarki stron zgodnej z powyższym,
               c) minimalnej rozdzielczości ekranu komputerowego 1024 x 768 pikseli.
8. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Underwear Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
11. Dostępny pod adresem www.mybra.pl sklep internetowy mybra.pl bierze udział w programie Zaufane Opinie Ceneo, które potwierdzają przestrzeganie kryteriów jakości, z którymi można zapoznać się na stronie www.ceneo.pl. Pomiędzy Ceneo.pl a Underwear Sp. z o.o. istnieje Umowa Powierzania i Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywane są następujące dane osobowe: mail kupującego, ID zamówienia, data transakcji.
12. Jeżeli Użytkownik lub Klient zamieści na stronie Sklepu internetowego treści, które mogą stanowić utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), z chwilą ich umieszczenia odpowiednio Użytkownik lub Klient udzielają Underwear spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Underwear sp. z o.o. z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w sklepach internetowych należących do  Underwear sp. z o.o. Licencja zostaje udzielona na wszystkich polach eksploatacji  szczególności:
          1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
          2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
          3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.Dział IV. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest: Underwear spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148), ul. Wita Stwosza 1-2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 810210, posiadającą nr NIP: 897-187-22-15 oraz nr REGON: 384698030, Polska, email: bok@mybra.pl.
2. Dane osobowe Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu:
     a) przeprowadzenia procesu Zamówienia, dokonania płatności, oraz wysyłki i odbioru Towaru,
     b) prowadzenia działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnych zgód.
3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klientów, wynikających z rozporządzenia RODO.
4. Klient ma prawo w każdym czasie do:
     a) dostępu do treści swoich danych osobowych
     b) ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych,
     c) sprostowania swoich danych osobowych
     d) żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych
W celu powyższego należy skorzystać z funkcji w programie Sklepu internetowego polegającej na aktualizacji danych Konta klienta lub wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych.
5. Klient ma prawo otrzymać dotyczące go dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane. W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi.Dział V. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.
2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
3. Underwear Sp. z o.o. może pozbawić Użytkownika/Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
     a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
     b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
     c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Underwear Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Underwear Sp. z o.o.
4. Użytkownik/Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Użytkownik/Klient zobowiązany jest w szczególności do:
     a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste
i inne prawa osób trzecich,
     b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
     c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
     d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników i klientów oraz dla Administratora,
     e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
     f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.Dział VI. Zawarcie Umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mybra.pl, dokonać wyboru Towaru i w niektórych przypadkach rodzaju np. koloru, rozmiaru, wersji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu
o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji na stronie Sklepu internetowego lub po rejestracji Konta klienta. Celem złożenia Zamówienia jako zarejestrowany użytkownik, należy uprzednio zalogować się do Konta klienta na stronie Sklepu internetowego.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. Maksymalna wartość towarów we wszystkich  jednocześnie realizowanych zamówieniach Klienta to 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł).
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam dane i składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
     a)    przedmiotu zamówienia,
     b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
     c)    wybranej metody płatności,
     d)    wybranego sposobu dostawy,
     e)    czasu dostawy.
6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu przez Klienta, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam dane i składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Underwear Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr (...)", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 8 powyżej.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wraz z dokumentem sprzedaży w momencie wysłania Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia Zamówienia.Dział VII. Dostawa


1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową lub do punktu odbioru przesyłek. Koszty dostawy określone są na stronie "Koszty dostawy" lub "Koszty przesyłki", do której Klient posiada dostęp  z odsyłacza zamieszczonego w stopce Sklepu internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość rezygnacji z doliczania kosztów przesyłki do zamówień o określonej wartości, o czym poinformuje na stronie internetowej Sklepu.
4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.Dział VIII. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
     a) przelewem na numer konta bankowego wskazanego podczas składania Zamówienia oraz na stronie kontakt, do której odsyłacz znajduje się w stopce Sklepu internetowego,
     b) płatnością online w systemie tpay.com, Paypal.pl,
     c) zapłata kartą płatniczą Visa, MasterCard, Diners Club, JCB. Karta płatnicza zostaje obciążona w momencie składania Zamówienia. Operatorem płatności jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w całości, wpisany do KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437,
     d) przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem (rodzaj przesyłki: za pobraniem). Zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze rzeczy lub wybranym punkcie odbioru przesyłki.Dział IX. Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w dziale IX Regulaminu.
2. Informacje o prawie do odstąpienia przez Konsumenta od umowy przekazywane są w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór do pobrania udostępnia się do na stronie Sklepu.
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na adres Przedsiębiorcy:

Underwear Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 1-2
50-148 Wrocław, Polska

6. Istnieje również możliwość odstąpienia od umowy drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Konta klienta na stronie Sklepu internetowego a następnie wejście do zakładki "Twoje zwroty" i postępowanie zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.
W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną Przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie do Konsumenta maila z informacją potwierdzającą.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
10. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na poniższy adres magazynu:

Underwear Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 1-2
50-148 Wrocław, Polska

14. Przesyłki stanowiące zwrot rzeczy w związku z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, nadane przez Konsumenta na koszt adresata (Underwear Sp. z o.o.) nie zostaną przyjęte przez magazyn.
15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
16. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
17. Zwracana rzecz powinna zachować pierwotny wygląd tzn. jej stan nie może wskazywać na jakiekolwiek używanie, rzecz powinna być czysta (wyklucza się pranie rzeczy), wolna od zapachów, wymagane jest zachowanie wszystkich folii ochronnych oraz fabrycznych metek.  Rzecz należy zwrócić wraz z oryginalnym opakowaniem producenta, ze wszelkimi oznaczeniami modelu, rozmiaru, kodu kreskowego.
18. Z przyczyn higienicznych zwrotom nie podlegają następujące rzeczy: majtki, rajstopy, pończochy, jeśli zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu a następnie rozpakowane przez Klienta.
19. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
20. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
     1) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     3) o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.Dział X. Reklamacje


1. Underwear Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi sprzedanego Towaru za wady, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
2. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres bok@mybra.pl lub pisemnie na adres: Underwear Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, Polska. Przedsiębiorca rozpatrzy każdą reklamację i poinformuje Klienta w terminie do 14 dni.
4. W treści reklamacji Klient powinien wskazać rzecz, której dotyczy reklamacja, na czym polega wada rzeczy i kiedy została przez Klienta ujawniona oraz jakie żądanie zgłasza w związku z ujawnieniem tej wady.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany  przesłać wadliwą rzecz na adres:

Underwear Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 1-2
50-148 Wrocław, Polska

6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Przedsiębiorca po rozpatrzeniu reklamacji. Przesyłki stanowiące zwrot rzeczy w związku z reklamacją Klienta, nadane przez Klienta na koszt adresata (Underwear Sp. z o.o.) nie zostaną przyjęte przez magazyn.
7. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego stanowi własność Underwear Sp. z o.o., jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Underwear Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów i nie udziela na nie gwarancji.
9. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Jeśli na Towar została udzielona gwarancja, informacja taka jest prezentowana na stronie Sklepu oraz załączana w postaci karty gwarancyjnej do sprzedanej rzeczy.
10. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do sprzedanej rzeczy oraz prezentowane na stronie Sklepu przy Towarach, na które została udzielona gwarancja.
11. Underwear Sp. z o.o. informuje, że realizacja praw z tytułu rękojmi odbywa się niezależnie od praw wynikających z gwarancji.Dział XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. Underwear Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Underwear Sp. z o.o. o wszelkich  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Underwear Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, Polska lub mailowo pod adres bok@mybra.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie Sklepu internetowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 5. Underwear Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy     reklamacja zostanie rozpatrzona.

Dział XII. Postanowienia końcowe


 1. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur informuje się, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na pod adresem: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl.
 2. Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 3. Klienci mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Underwear Sp. z o.o. a Klientem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Underwear Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 2153 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-29
Nie miałam żadnych problemów z zamówieniem wybranego produktu
2023-09-24
Zamówienie zostało zrealizowane bardzo szybko, przesyłka bardzo dobrze zabezpieczona. Polecam zakupy z pełnym przekonaniem.
pixel